جشنواره تئاتر کودک را به همدان بازگردانيد!

آرش عباسی کارگردان نمايش "سفر کوتاه نخودی" که در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به نمايش در آمد،اين دوره از جشنواره را با وجود تلاش مسئولين برگزاری آن،ضعيفترين دوره جشنواره خواند.

 

آرش عباسی ضمن تقدير از تلاش مرکز هنرهای نمايشی در برگزاری جشنواره پس از وقفه ای 3 ساله،در گفت و گو با با خبرنگار تئاتر مهر گفت: در وحله اول همين که جشنواره پس از 3 سال وقفه برگزار شد جای اميدواری است. اما جشنواره بسيار ضعيفی بود. چرا که کارهايی که در اين جشنواره حضور داشتند 3 سال پيش آماده شده و ازآن زمان بلاتکليف بودند و چون گروه های شهرستانی از حمايت مالی برخوردار نمی شوند امکان اجرای عمومی پيدا نکردند. در چنين شرايطی ضعيف بودن و آماده نبودن گروه های شرکت کننده کاملا طبيعی است. از طرف ديگر شهر گچساران که به عنوان ميزبان انتخاب شده بود به هيچ عنوان مناسب برگزاری جشنواره نبود. با آ نکه مسئولين تلاش ميکردند تا جايی که ممکن است امکانات موجود را در اختيار گروه ها بگذارند اما به دليل نداشتن تجربه و کمبود امکانات جشنواره خوبی برگزار نشد. در اين شهر حتی يک سالن استاندارد هم وجود ندارد. در واقع هيچ کدام از 3 سالن موجود سالن نمايش نبودند. يکی از آنها که سالن سينما بود و از امکانات بسيار ضعيفی برخوردار بود و تماشگر آن نيز هيچ آشنايی و پيش زمينه ای با تئاتر نداشت. 2 سالن ديگر که متعلق به شرکت نفت بودند نسبتا شرايط بهترو تماشاگران آنها نيز آشنايی بيشتری در اين زمينه داشتند. اين شرايط در حالی است که همه مردم گچساران تشنه ديدن تئاتر و به ويژه تئاتر کودک هستند.

او در ارتباط با حمايتی که قرار بود از طرف سازمان های مختلف و همچنين شرکت نفت صورت گيرد گفت: طبق شنيده ها يمان قرار بود حمايت هايی - چه از نظر سالن و جه از نظر اسکان گروه ها - صورت گيرد. اما معلوم نيست طی چه فرآيندی جشنواره آن طور که بايد از طرف سازمان ها مورد حمايت قرار نگرفت ودرنتيجه اداره ارشاد استان تقريبا تنها ماند .

عباسی درمورد وضعيت برگزاری سالهای آينده اين جشنواره گفت : اگرقرارباشد جشنواره هرسال درگچساران برگزار شود اشتباه است . اول آنکه اين شهرستان ازمرکز بسياردوراست .دوم آنکه امکانات آن - که برگزاری چنين جشنواره ای اهميت زيادی دارد - بسيارمحدود است . جشنواره کودک چندين دوره درهمدان با موفقيت برگزارشد . همدان ازهمه نظر قابليت برگزاری آن را دارا است .   همدان نيز می توانست مانند اصفهان که به عنوان برگزارکننده اصلی جشنواره فيلم کودک انتخاب شده وموفق است . به چنين وضعيتی دست پيدا کند . سيستم گردشی که درسياست مرکز هنرهای نمايشی وجود دارد روال منطقی که توسط اين جشنواره طی می شد ازآن گرفت وبه آن ضربه زد .

وی درادامه تصريح کرد: اميدوارم برگزاری اين جشنواره بارديگر به ميزبان اصلی خودش يعنی شهر همدان منتقل شود . درغير اين صورت آينده روشنی درآن ديده نمی شود .شهرهمدان به دليل برخورداری ازقابليت های بالا به شهری تئاتر خيز به ويژه تئاترکودک تبديل شده است .دردوره هايی هم که جشنواره درهمان شهر برگزارشد .

بيشتر برگزيدگان ازميان تئاتری های همدان بودند .سفرکوتاه نخودی موفق شد 5 جايزه داوران کودک و نيز جايزه اول نمايشنامه نويسی اول و بازيگری زن رابدست آورد . آرش عباسی همچنين درارتباط با نمايش تهران ساعت 22 که درجشنواره فجر بيست وسوم به اجرا درآمد گفت : وضعيت اجرای عمومی آن هنوز مشخص نيست . تمام اعضای گروه ازشهرستان آمده اند اما الويت با گروه های تهرانی است . درنظر دارم آن را درسالن شماره 2 مجموعه تئاترشهر به اجرا ببرم . هرچند درجشنواره فجر هم تلاش کردم درآن سالن اجرا بروم اما موفق نشدم . دوست داشتم نمايش را درملايرنيز اجرا کنم اما تئاتر شهرستان ازنظر بودجه وامکانات بامشکلات زيادی روبه رواست . 

 وی درپايان درمورد نمايش جديد خود درسال 84 اضافه کرد :با آنکه هميشه سعی من براين بوده است که کاررا از ملايربه جشنواره فجربفرستم اما امسال به دليل محدوديت امکانات شهرستان نمی توانم درشهرستان کارکنم . درنتيجه تصميم گرفته ام نمايش را درتهران آغاز کنم درنظردارم يکی ازدونمايش "زيرزمين " ويا " ميدان انقلاب ، خيابان آزادی "را که هر دو نوشته خودم است را برصحنه ببرم .

/ 1 نظر / 13 بازدید
ستایش

دیدید که بالاخره بازگشت [لبخند]